Фанерозоикот е најмладиот еон во геохронолошката поделба на историјата на Земјата. Се смета дека започнал пред околу 545 милиони години, а трае и денес. Фанерозоикот е обележан со богатство и разновидност на растителниот и животинскиот свет. Како почеток на фанерозоикот е земено времето кога за првпат се појавиле животните со черупки.

Фанерозоикот е поделен на три ери:

Првиот период на палеозоикот се нарекува камбриум, па според тоа времето пред фанерозоикот се нарекува преткамбриум.

Претходно: протерозоик 542 мг - фанерозоик - денес
542 мг - палеозоик - 251 мг 251 мг - мезозоик - 65 мг 65 мг - кенозоик - денес
камбриум ордовик силур девон карбон перм тријас јура креда палеоген неоген квартар