Силургеолошки период и систем од развитокот на Земјата кој опфаќа 24,6 милиони години, од крајот на периодот ордовик пред 443,8 милиони години до почетокот на девонскиот период пред 419,2 милиони години. Како и со другите геолошки период карпите кои го дефинираат почетокот и крајот на периодот се добро идентификувани, но точните датуми се несигурни за неколку милиони години. Основата на силурскиот период е поставена од серија големи настани на изумирање на ордовикско-силурските настани кога 60% од морските видови биле збришани. Значаен пресврт на еволуцијата за време на силурот била диверзификацијата на рибите со вилица и коскени риби. Повеќеклеточниот живот, исто така, почнал да се појавува на копно во форма на мали, бриофитни и васкуларни растенија кои се зголемиле покрај езерата, потоците и крајбрежјата, а копнените членконоги, исто така, најпрвин се најдени на копно за време на силур. Сепак, копнениот живот во голема мера нема да се прошири и да влијае на животната средина сѐ до периодот на девон.