Девонгеолошки период и систем од развитокот на Земјата кој опфаќа 60 милиони години, од крајот на периодот силур пред 419,2 милиони години до почетокот на карбонскиот период пред 358,9 милиони години. Именуван е според областа Девон во Англија, каде што за првпат биле истражувани карпи од овој геолошки период. Првото значајно адаптивно зрачење на живот на суво се случила за време на периодот девон. Слободните периодични васкуларни растенија почнале да се шират на суво, создавајќи широки шуми кои ги покривале континентите. До средината на Девон, неколку групи на растенија имале еволуирани лисја и вистински корени, а до крајот на периодот се појавиле првите растенија кои носат семенски материјал. Различни сувоземни членконоги, исто така, станале добро воспоставени.

Копнени растенија во Девон, уметничка концепција.