Рибозата е јаглехидрат, моносахарид изграден од пет јаглеродни атоми (пентоза). Терминот се однесува на двата енантиомери: најчесто D-рибоза, која е широко распространета во природата; или нејзиниот синтетски добиен лик во огледало L-рибоза, која не се среќава во природата. Влегува во состав на молекулата на рибонуклеинската киселина - РНК.

D-Рибоза
Назнаки
50-69-1 Ок
PubChem 5779
Својства
Хемиска формула
Моларна маса 0 g mol−1
Изглед white solid
Точка на топење
very soluble
Слични супстанци
Слични алдопентози Arabinose
Xylose
Lyxose
Слични супстанци Деоксирибоза
Дополнителни податоци
 Ок(што е ова?)  (провери)
Освен ако не е поинаку укажано, податоците се однесуваат на материјалите во нивната стандардна состојба (25 °C, 100 kPa)
Наводи