Осоговијата или Осоговиетоисториско-географска област, разделена помеѓу Македонија и Република Бугарија. Областа има доста расчленет релјеф, образуван од силна ровина ерозија.

Областа ги опфаќа ниските источни и југоисточни делови на Осоговската Планина по горното течение на реката Елешница во Бугарија и по течението на Каменица и другите десни притоки по средното течение на Брегалница во Македонија. На југоисток Осоговијата се простира до Црна Скала и се прелива постепено во областа Пијанец.

Осоговијата се простира на територијата на повеќе општини во Република Македонија: Македонска Каменица, Кочани, итн. и во Бугарија: Невестино.

Други географски региони во Македонија

уреди