Нота – графички запис за бележење на тон во музиката.[1] Се црта на петолиние (на сликата е прикажан запис во Це-дур) каде позицијата во однос на системот ја означува нејзината висина (честота), а графичкиот изглед го означува траењето (цела нота, половина, четвртина, осмина или некое друго траење). Нотата може да означуа и нотен запис на некое одредено музичко дело.

C dur
Name прима   секунда   терца кварта   квинта   секста   септима
Природни C   D   E F   G   A   H
Повишени (симбол)   C♯   D♯     F♯   G♯   A♯  
Снижени (симбол)   D♭   E♭     G♭   A♭   B  
Повишени (текст)   Cis   Dis     Fis   Gis   Ais  
Снижени (текст)   Des   Es     Ges   As   B  
Франц./итал. Do   Re   Mi Fa   Sol   La   Si
Варијанти Ut   -   - -   So   -   Ti
Англиски C   D   E F   G   A   B
Честота [Hz] 262 277 294 311 330 349 370 392 415 440 469 495
Нота Пауза Име
цела нота, 1
половина, 12
четвртина, 14
осмина, 18
шеснаесеттина, 116
триесетвторина, 132
шеесетчетвртина, 164
стодваесетосмина, 1128

Поврзано

уреди

Наводи

уреди