Честота[1] или фреквенција — големина што го изразува бројот на пати за кој еден настан се повторува во единица време. Исто така е определена како брзина на промена на фазата на синусоиден бран.

Синусни бранови на различни честоти

Пресметување уреди

За да се пресмета честотата на некој настан, бројот на појавувања на настанот во фиксна единица време се брои, а потоа се дели со должината на временскиот интервал.

Во SI, резултатот се мери во херци (Hz). Единицата е именувана по германскиот физичар Хајнрих Рудолф Херц. 1 херц означува дека определен настан се повторува еднаш во една секунда, 2 херци се два настана во 1 секунда итн. Пред да го добие името херц, единицата била нарекувана циклуси во секунда (cps). Други единици кои се користат за да се измери честотата се и вртежи во минута (rps) и радијани во секунда (rad/s). Брзината на отчукувања на срцето и музичкото темпо се мерат во удари во минута (bpm).

Алтернативен метод за да се пресмета честотата, е да се измери времето помеѓу две последователни појави на еден настан (период), а потоа да се пресмета честотата како реципрочна вредност од изминатото време:

 

Каде што T е периодот.

Честота на бран уреди

Честотата на бранот се пресметува така што: Честотата f е еднаква на брзината v на бранот поделена со должината на бранот λ (ламбда):

 

Во посебни случаи на електромагнетен бран што се движи низ вакуум, тогаш v=c, каде што c e брзината на светлината во вакуум. Следнава равенка може да се употреби за овој случај:

 

Забелешка: Кога бранот патува од еден медиум во друг, тогаш честотата останува иста, но се менува брановата должина и брзината.

Примери уреди

  • Честотата на стандарден тон изнесува 440 Hz, односно 440 циклуси во секунда. Оваа честота е позната и како концертен тон, бидејќи кога оркестарот се штима тогаш се штима на оваа честота. (Слушнете)
  • Бебињата можат да чујат тонови чии осцилации достигнуваат и над 22.000 херци. Меѓутоа овие честоти стануваат сè потешки за слушање со стареењето на човекот.
  • Во Европа, честотата на наизменичната струја изнесува 50 Hz. Во Северна Америка, честотата на наизменичната струја е 60 Hz.

Наводи уреди