Локална јамка — она што го поврзува корисникот на мрежата со првото ниво опрема на мрежата на која е претплатен.

Крајот на локална јамка (усучена парица) кај корисникот

Овој елемент може да биде физички како што е усучена парица или оптичко влакно во случај на телефонска мрежа, или нематеријален како електромагнетен бран во случај на безжична локална јамка или на мобилна телефонска мрежа.

Телефонска локална јамка Уреди

Телефонската локална јамка е дел од телефонската линија (бакарни парици) што се протега од главниот разделник на телефонската компанија до телефонскиот приклучок на претплатникот. Физички, тоа се сите урбани кабли кои можат да се видат на улиците, подземните кабли, како и парицата жици што доаѓа кај корисникот.

Во Европската Унија Уреди

Со цел да се отвори кон конкуренцијата, регулативите на Европскиот парламент и Совет ги специфицираат одликите на локалната бакарна (или телефонска) јамка.

Европската регулатива n .2887/2000 [1] што се однесува на разврзување на пристапот до локалната јамка на тој начин ја дава следната дефиниција за бакарната локална јамка:„метално физичко коло на фиксната јавна телефонска мрежа што ја поврзува завршната точка на мрежата во просториите на клиентот со главниот разделник или друг еквивалентен објект“.

Во Македонија Уреди

Во Македонија, локалната бакарна јамка е во сопственост на традиционалниот оператор Македонски Телеком. Разврзувањето на локалната јамка во Македонија се случило во 2005 година.

Безжична локална јамка Уреди

Локалната јамка, физичката основа на податоците, не е нужно материјален. На пример, безжичната локалната јамка (БЛЈ) овозможува поврзување на клиентите со радиобранови.

Оптичка локална јамка Уреди

Оптичката локална јамка овозможува пристап до интернет со многу голема брзина (обично еднаква или поголема од 100 Mbit/s); може да се состои од оптички влакна од крај до крај (FTTH) или комбинација од влакна и завршетоци во коаксијален кабел (стандард DOCSIS) или бакарни парици (VDSL2 или G.fast).

Економски прашања Уреди

Локалната јамка е многу посакуван елемент, бидејќи неговото изнајмување е најскапиот дел од претплатата на интернет. Трошоците на фиксната мрежа за пристап (локална бакарна јамка во овој случај) од алтернативните оператори се околу 13 евра по претплатник месечно (околу 90 % од трошоците на мрежата) [2] .

Поврзано Уреди

Наводи Уреди

  1. « Règlement (CE) Предлошка:Numéro2887/2000 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif au dégroupage de l'accès à la boucle locale », sur eur-lex.europa.eu, 18 décembre 2000
  2. « Rapport au Parlement et au Gouvernement sur la neutralité de l'internet », sur arcep.fr, septembre 2012