Поимот широкопојасен (broadband) во контекст на телекомуникации се однесува на сигнален метод кој вклучува или опфаќа релативно широк спектар на честоти кои можат да се поделат во канали и честотни опсези. Терминот широкопојасен секогаш е релативен, и се разбира во зависност од контекстот. При преносот на податоци модемот пренесува честотен спектар (bandwidth) до 64 килобита (kbit/s) во секунда преку телефонска линија. Преку истата таа телефонска линија АДСЛ може да пренесува честотен спектар од неколку мегабитови во секунда (mbit/s) што се смета за широкопојасен пренос.

Интернет за поврзување Пристапен слој

Во случајот на АДСЛ, за пренос на податоци не се користи опсегот за гласовна телефонија (0-3,5 килохерци), туку опсегот над оваа честота сè до 1 Мегахерц. Заради тоа опсегот кој го користи АДСЛ е многу поширок од оној на стандардниот модем.

Во контекст на пренос на податоци терминот широкопојаснен може да го има истото значење како што е наведено погоре. Преносот на податоци преку оптички кабел опфаќа уште поголема пропусност.

Сепак, терминот широкопојасен во контекст на пренос на податоци најчесто се користи во потехничка смисла и се однесува на пренос на податоци при што повеќе пакети податоци се испраќаат истовремено за да ја зголемат стапката на ефикасност на преносот без разлика на стапката на реалните податоци.