Латински претставки

список на статии на Викимедија
Претставка Значење Примери
ab-, abs- од абдицира (ab - од+ dicere - рече), абориџин (ab - од + origo, originis -извор), апстрактно (abs - од + trahere, tractus - влече), апсурд (ab - од + surdus - глув)
ad-, ac-, af-, ag-, ar- до адвокат (ad - до+ vocare -вика), акцент (ad -до+ canere, cantus -пее), акцептира (ad -до+ capere, captus -зема), акумулира (ad -до+ cumulare -натрупува, cumulus -натрупаност), арогантно (ad -до+ rogare, rogatus -прашува)
ambi-, amb- околу амбиент (ambiens, -entis од ambi -околу+ ire, itus -оди)
ante- пред
circum- околу циркумфлекс (circum -околу+ flectere -свитка)
cis- од оваа страна
contra- против контраст (contra -против + stare -стои), контрацепција (contra -против+ capere, captus -зема) контроверзија (contra -протива+ vertere, versus -врти)
con-, com-, co-, cor-, col- со, заедно концепт (con -со, заедно+ capere, captus -зема), конклава (con -со, заедно+ clavis -клуч), конференција (con -со, заедно+ ferre -носи), конгрес (con -со, заедно+ гради, gressus -чекори), колизија (co -со, заедно+ laedere -удира), колега (co -со, заедно + legare -избере), копија (co -со, заедно + ops, opis -изобилие)
de- долу, од депонија(de -долу, од+ ponere -стави), детектив (de -од+ tegere -покрива), дефицит (de -долу, од+ facere, factus -прави), дизајн (de -долу, од+ signare -означува од signum -знак)
dis-, di-, dif- раздвојува, одвојување дестилација (dis -раздвоува, одвојување+ stillare -капе од stilla капка)
ex-, e-, ef- од ерозија (e -од+ rodere -гризе), ефект (ef -од+ facere, factus -прави), експедиција (ex -од + pes, pedis -стапало, нога), емоција (e -од+ movere, motus -се движи)
extra- вон
in-, im-, il-, ir- во, во (објект) инфекција (in -во + facere, factus -прави), инфаркт (in -во + farcire -полни), информација (in -во + forma -облик), индивидуалец (in -не + dividuus -делив), инспектор (in -во + spectere, spectus -гледа), инструкција (in -во + struere, structus -гради)
infra- под
inter-, intel меѓу интерес (inter -меѓу + esse -е), интелигенција (inter -меѓу+ legere, lectus -избере)
intra-, intro- внатре
juxta- покрај
ob-, obs-, oc-, of-, op- против, кон објект (ob -против, кон+ jacere, jactus -фрла)
pen- скоро
per- низ перцепција (per -низ+ capere, captus -зема), парфем (per -низ+ fumare -чади)
post- по, зад
prae- пред префикс (prae -пред+ figere, fixus -прицврстува), премија (prae -пред + emere -купува), презент (prae -пред+ esse -е)
pro- за, пред процес (pro -напред+ cedere, cessus -оди), промоција (pro -напред + movere, motus -се движи), пропелер (pro -напред + pellere -турка) пропорција (pro -напред, пред+ pars, partis -дел), провизија (pro -напред+ videre, visus -гледа), провоцира (pro -напред+ vocare -вика)
re-, red- назад, повторно реакција (re -назад, повторно + agere, actus -работи, прави), рецепт (re -назад, повторно + capere, captus -зема), референдум (re -назад, повторно + ferre -носи), рефлекс (re -назад, повторно + flectere -витка), реформа (re -назад, повторно + forma -облик), реновира (re -назад, повторно + novare -обновува одnovus -нов)
se-, sed- без, одвоено селектира (se -одвоено, без+ legere, lectus -избира)
sub-, su-, suc-, suf-, sug-, sum-, sup-, sus- под субјект (sub -под + jacere, jactus -фрла), сугестија (sub -под, gestus -носи), супортира (sub -под+ portare -носи)
super- над супервизија - надгледување (super -над + videre, visus -гледа), суперлатив (super -над + ferre, latus -носи)
trans-, tra- преку трансфер (trans -преку+ ferre -носи), трансформира (trans -преку+ forma -облик), транспорт (trans -преку+ portare -носи), традиција (trans -преку+ dare, datus -дава)

ПоврзаноУреди

ЛитератураУреди