Лавразија или Северноатлантско копно е назив за северниот мезозојски суперконтинент кој настанал со делење на Пангаа. Лавразија била изградена од идните континенти Северна Америка, Европа и поголемиот дел на Азија. Единството на оваа копно предизвикало и единство на флората и фауната на денешните континенти, кои често се соединенуваат во бигеографско царство Холарктик.

Лавразија