Конфедерација е сојуз меѓу самостојни држави во кој се здружуваат одделни држави врз основа на меѓусебен договор заради остварување на извесни заеднички цели како на пример:

Прокламација на Канадска Конфедерација

Во конфедерација, конфедератите си ја задржуваат својата сувереност пренесувајќи го на сојузните управни органи само вршењето на одредените работи предвидени со договорот за формирање на конфедерацијата.

По слободно управувана конфедерација може лесно да биде споредена со општа меѓународна организација. За разлика од ова, поцврсто управуваните конфедерации пак, наликуваат на федерација.