Изолаторелектротехнички материјал кој има диелектрична константа од над 200 мерни единици. Ова се сите материјали кои не се полупроводници и проводници на нормална температура од 20 °C нема совршен дијалектрик (изолатор).

Електроизоцалиски материјалиУреди

Електроизолациските материјали се материјали што се користат за меѓусебно изолирање на проводници, за изолирање на проводниците во однос на металниот спроводлив материјал и земјата. Тоа значи дека ниедна електрична машина,апаратура не може да се замисли без употреба на изолациски материјал. Со развојот на техниката постаојано и се усоврашуваат и наоѓааẵт нови изолациски матијали што се примануваат во техниката.

За оваа цел се користат преку 10.000 разни материјали: пластика, хартија, гума, порцелан, стакло, хартија, дрво, масла, смоли и тн. Електротехниката во текот на развојот постојано се истакнувала потребата да се избере од пороводниците. Може да се создаде нов проводник што ке има нови посебни својста. Електроиндустријата за производство и за пренос на енергијата бара посебни проводници кои ке можат да пренесат електрична енергија со висок напон на далечина без загуби.

ПоврзаноУреди