Доцент д-р Иван Влашки (1930 - Скопје, 3 јануари 1987), шеф на Уролошката клиника на медицинскиот факултет во Скопје.

Д-р Иван Влашки е основоположник на современата урологија и пресадувањата на бубрег во Македонија. Со своите стручни способности како хирург и педагог се стекна со голем углед во земјата и во странство.