Знаење е свест или разбирање околу одредени факти, вистини или информации добиени во форма на искуство или учење (а постериори), или низ интроспекција (априори). Знаењето е блиску поврзано со поседување на битни меѓусебно поврзано детали кои сами по себе, имаат помала вредност.

Персонификација на знаење (Грчки јазик. Επιστημη) во библиотеката Целзус во Ефес, Турција.

Знаењето е поим со многу значења што зависат од контекст, но (по правило) е блиску врзано со концепти како значење, информација, инструкција, комуникација, репрезентација, учење и менталeн стимул.