Изолаторелектротехнички материјал кој има диелектрична константа од над 200 мерни единици. Ова се сите материјали кои не се полупроводници и проводници на нормална температура од 20 °C нема совршен дијалектрик (изолатор).

Електричен изолатор

Електроизоцалиски материјали

уреди

Електроизолациските материјали се материјали што се користат за меѓусебно изолирање на проводници, за изолирање на проводниците во однос на металниот спроводлив материјал и земјата. Тоа значи дека ниедна електрична машина,апаратура не може да се замисли без употреба на изолациски материјал. Со развојот на техниката постаојано и се усоврашуваат и наоѓааẵт нови изолациски матијали што се примануваат во техниката.

За оваа цел се користат преку 10.000 разни материјали: пластика, хартија, гума, порцелан, стакло, хартија, дрво, масла, смоли итн. Електротехниката во текот на развојот постојано се истакнувала потребата да се избере од пороводниците. Може да се создаде нов проводник што ќе има нови посебни својста. Електроиндустријата за производство и за пренос на енергијата бара посебни проводници кои ќе можат да пренесат електрична енергија со висок напон на далечина без загуби.

Поврзано

уреди