Голџиев апарат

(Пренасочено од Голџиев систем)

Голџиев апарат е органела која е именувана по италијанскиот научник Камилио Голџи. Голџиевиот систем е изграден од голем број нееднакво дебели и делумно свиткани мембрански структури, сродни на ендоплазматичниот ретикулум, наречени диктиозоми, кои најчесто се наоѓаат околу јадрото.

Функција на Голџиевиот систем и поврзаност со другите органели:
1. Клеточно јадро
2. Комплекс на јадрени пори
3. Грануларен ЕПР
4. Мазен ЕПР
5. Рибозоми
6. Протеини
7. Транспортна везикула
8. Голџиев систем
9. cis страна на Голџиевиот систем
10. trans страна на Голџиевиот систем
11. Цистерни на Голџиевиот систем.

Продуктите од синтетската активност на клетката (протеини, јаглехидрати и липиди) преку ендоплазматичниот ретикулум се внесуваат во каналите на сакулите од Голџи системот. По соодветната обработка тие материи се натрупуваат или се одделуваат како крајни продукти во облик на секреторни везикули или вакуоли со различна големина. Кај жлездените клетки, секреторните везикули се движат кон површината на клетката, при што мембраната им се слева со клеточната мембрана и на тој начин содржината преку егзоцитоза се одделува во надворешната средина.