Биота (од старогрчки: βιοτή = живот) е севкупноста од организмите на дадено географско подрачје или во извесен геолошки период, па сè до сета планета и целата историја на живиот свет.. Биотата, или биотичките фактори на Земјата ја сочинуваат биосферата.

Еден начин за прикажување на копнените биоти низ целиот свет

Поврзано

уреди