Антикоагулантни средства

Процесот на коагулацијата е сложен процес, во кој учествуваат голем број фактори, но заради полесно разбирање на механизмот на кој дејствуваат антикоагулантните средства, овде ќе биде прикажана една упростена шема. ПРОТРОМБИН → ТРОМБОПЛАСТИН → Ca → ТРОМБИН ТРОМБИН → ФИБРИНОГЕН → ФИБРИН Зависно од местото каде што дејствуваат, антикоагулантните средства се поделени во две групи:
Антикоагулантни средства кои дејствуваат ин витро,
Антикоагулантни средства кои дејствуваат ин виво.

Coagulation Cascade and Major Classes of Anticoagulants.png

Ин витроУреди

Натриум оксалатУреди

Механизмот на неговото антикоагулантно дејство се состои во тоа што со калциумовите јони создава нерастворливи соединенија. Лекот за спречување на коагулацијата на крвта која е земена за разни хематолошки анализи, меѓутоа бидејќи е токсичен за човекот, не се користи за конзервирање на крвта.

Натриум цитратУреди

Механизмот на неговото антикоагулантно дејство се состои во тоа што врши инхибиција на дисоцијацијата на калциумовите јони. Се користи за конзервирање на крв, вклучувајќи ја и крвта која служи за трансфузија.

Ин вивоУреди

Хепарин ПолисахаридУреди

Полисахарид кој се наоѓа во мастоцитите.

Механизам на антикоагулантното дејствоУреди

Најверојатно е дека антикоагулантното дејство на овој лек е резултат на киселиот карактер на лекот (односно на неговиот негативен електричен набој). Со други зборови, тој е од физичка, а не од хемиска природа, и тоа преку инхибиција на тромбопластинот поради што е спречено претворањето на протормбинот во тромбин, а веројатно дејствува инхибиторно и врз тромбинот. Лекот не е ефикасен ако се дава преку уста, па затоа се дава и.м. или и.в. Дејството на хепаринот настанува веднаш по навлегувањето во крвта, трае 1-2 часа, а по и.м. давање малку подолго.

Кумарински дериватиУреди

Во оваа група спаѓаат следниве три лека: Дикумарол, Тромексан и Варфарин.

ДикумаролУреди

Првобитно е добиен од канадска детелина загадена со некои видови габички. Денеска се добива синтетички. Лекот даден преку уста е ефикасен, бидејќи неговата ресорпција преку дигестивниот тракт е добра.

Тримексан и ВарфаринУреди

Имаат ист механизам на дејство како и дикумаролот, освем што дејството им настапува малку побрзо, а трае покусо од она на дикумаролот.
Несакани дејства: крварења, се антагонизираат со витамин К.