Јавна сопственост

дела за кои повеќе не важат авторски права или никогап не биле заштитени со нив

Јавна сопственост (јавен домен, од анг. public domain) — сопственост која го опфаќа телото на знаење и иновација (особено творечките дела како пишувањето, уметноста, музиката и пронајдоците) во релација со која ниту едно лице или друг легален субјект може да создаде или одржува имотни интереси во врз определена правна јурисдикција. Ова тело на информирање и творештво се смета за дел од општото културно и интелектуално наследство, кое, во целина, секој може да го користи или експлоатира, било со комерцијална или некомерцијална намера.

Икона која понекогаш се користи со цел да се укаже дека изворниот материјал не е подложен на авторски права.