RGB е кратенка од англискиот поим „Red (црвена) Green (зелена) Blue (сина)“. RGB е адитивен боен модел каде што со собирање на основните бои се добива бела боја. Една боја се опишува низ три вредности: дел од црвена, дел од зелена и дел од сината боја. Секој дел од боите се движи помеѓу 0% и 100%, односно помеѓу 0 и 255.

Адитивно мешање на црвена, зелена и сина

Просторот на RGB-боите се шематизира во облик на коцка:

RGB Коцка