Хипербола (лингвистика)


Хипербола е тропа поширока од зборот, а уметничката вредност ја добива по пат на претерување. Со хиперболата нештото се прикажува поголемо одошто е. Обратно од хипербола е литота.

Пр. Кога врне хиперболично велиме: „Надвор е потоп!“