Физиологија на животните


Физиологијата на животните ги проучува процесите кои се одвиваат во животинското тело на експериментален начин. Една од главните преокупации на животинската физиологија е хомеостазата, односно одржувањето на постојана рамнотежа меѓу организмот и надворешната средина.