Просторно и урбанистичко планирање

(Пренасочено од Урбанистичко планирање)
Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Просторното и урбанистичкото планирање е континуиран процес кој се обезбедува со изработување, донесување и спроведување на просторен план и урбанистички планови со цел да се обезбеди уредувањето и хуманизацијата на просторот и заштитата и унапредувањето на животната средина и природата.

Видови на плановиУреди

Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Законот за просторно и урбанистичко планирање на Република Македонија предвидува донесување на следниве планови:[1]

1 Просторен план на Република Македонија (план за намена и користење на просторот на територијата на целата Република)

2 Урбанистички планови:

НачелаУреди

Изработувањето, донесувањето и спроведувањето на Просторниот план на Република Македонија и на урбанистичките планови се работи од јавен интерес.

Просторниот план на Република Македонија и урбанистичките планови континуирано меѓу себе се усогласуваат и дополнуваат, и нивното спроведување има задолжителен карактер.

Според Законот за просторно и урбанистичко планирање, начелата во процесот на планирање и уредување на просторот се:[2]

 • рамномерен просторен развој,
 • рационално уредување и користење на просторот,
 • услови за хумано живеење и работа на граѓаните,
 • надминување на урбаните бариери на лицата со инвалидитет,
 • оддржлив развој,
 • заштита и унапредување на животната средина и природата,
 • заштита на недвижното културно наследство,
 • заштита од воени разурнувања, од природни и технолошки катастрофи

и хаварии,

 • јавност во постапка за донесување и спроведување на плановите, и
 • усогласеност со европските нормативи и стандарди во планирањето и

уредувањето на просторот.

НаводиУреди

 1. Закон за просторно и урбанистичко планирање [1]
 2. Министерството за животна средина и просторното планирање - Сектор за просторно планирање [2][мртва врска]