Урбанистички планови

Дел од серија статии по

Просторен план на РМ
Генерален урбанистички план
Детален урбанистички план
Урбанистички план за село
Урб. план вон населено место
Архи.-урб. проект
Урбанистички проект

Министерство
Сектор за урбанизам

Останато

Историја на урбанизмот
Агенција за прос. планирање
Терминологија


Урбанистички планови се планови за уредување и користење на просторот во рамките на планскиот опфат на град, село или друго подрачје утврдено во планот.

Во зависност од просторот кој е предмет на планирањето, Законот за просторно и урбанистичко планирање на Република Македонија предвидува донесување на следните четири вида урбанистички планови:[1]

Кај различните урбанистички планови има хиерархиска подреденост. Деталниот урбанистички план му е изработен според генералниот урбанистички план. А генералниот урбанистички план е изработен според Просторниот план на Република Македонија

ПоврзаноУреди

Просторен план на Република Македонија

ИзвориУреди