Универзална гасна константа

Вредност на R Единица мерка
(V·P·T-1·n-1)
8.314472 J·K-1·mol-1
0.0820574587 L·atm·K-1·mol-1
8.20574587 × 10-5 m3·atm·K-1·mol-1
8.314472 cm3·MPa·K-1·mol-1
8.314472 L·kPa·K-1·mol-1
8.314472 m3·Pa·K-1·mol-1
62.3637 mmHg·K-1·mol-1
83.14472 L·mbar·K-1·mol-1
1.987 cal·K-1·mol-1

Универзалната гасна константа () е физичка константа која ја претставува работата што ја врши 1 mol на идеален гас при изобарно (при постојан притисок) зголемување на неговата температура за 1 К степен (види Клапејрон-Менделеева равенка). Врската меѓу универзалната гасна константа и Болцмановата константа е

,

каде e Авогадровиот број. Вредноста и е:

Вредноста на универзалната гасна константа е првично емпириски определена, како коефициент на пропорционалност во равенката за состојбата на идеалниот гас. Константата се нарекува универзална бидејќи е иста за сите идеални гасови.

ПоврзаноУреди