Литар или (л или L), е единица за волумен. Литарот не е дел од системот SI, но е прифатена за употреба во самиот систем. Внатре во системот литарoт е дефиниран во кубни метри (м³). Се појавува во неколку варијанти во метричкиот систем.

ДефинирањеУреди

Литарот е дефиниран, како посебно име за кубен дециметар (1 л = 1 дм³). Или 1 л = 0,001 м³

Литарот на почетокот е дефиниран како волумен кој го зафаќа вода со тежина од 1 килограм, при нормален притисок и температура. Оригиналниот метрички систем го користел литарот како основна единица.

SI-претставки кои се однесуваат на литаротУреди

Степен Назив Симболи Степен Назив Симболи
100 Литар l L л Л      
101 Декалитар dal daL дал даЛ 10–1 Децилитар dl dL дл дЛ
102 Хектолитар hl hL хл хЛ 10–2 Сантилитар cl cL сл сЛ
103 Килолитар kl kL кл кЛ 10–3 Милилитар ml mL мл мЛ
106 Мегалитар Ml ML Мл МЛ 10–6 Микролитар µl µL µл µЛ
109 Гигалитар Gl GL Гл ГЛ 10–9 Нанолитар nl nL нл нЛ
1012 Тералитар Tl TL Тл ТЛ 10–12 Пиколитар pl pL пл пЛ
1015 Петалитар Pl PL Пл ПЛ 10–15 Фемтолитар fl fL фл фЛ
1018 Ексалитар El EL Ел ЕЛ 10–18 Атолитар al aL ал аЛ