Трактат

формална и систематска расправа на некоја тема

Трактат претставува систематична анализа на извесна тема. Познати писатели на трактати се филозофите како Сун-це, Аристотел, Џон Лок, Дејвид Хјум, Рене Декарт, Вилијам Годвин, Карл Маркс и други. Трактати исто така пишувале и низа теолози на теми поврзани со извесни аспекти на верата.