Схоластика

доминантен метод на критичко размислување во академската педагогија низ средновековните Европски универзитети, околу 1100-1700 година

Схоластика е поим со кој се означува универзитетската наука која е под контрола на црквата. Схоластиката постои во времето на раниот феудализам кога феудалците ги задоволувале своите интереси главно преку црквата.Во тоа време целото општество зависело од интересите на црквата,а сите науки и уметности коишто се проширувале и унапредувале биле под контрола на црквата.Во тоа време од црквата зависело и образованието коешто било организиарно во црковни училишта.Периодот на схоластика завршува до хуманизмот кога започнале да се формираат световни училишта и да се отвораат првите универзитети коишто биле независни од црквата.

Приказ на училиште во 14 век