Права на кориснички групи

Следи список на кориснички групи утврдени на ова вики, заедно со нивните придружни права на пристап. Можно е да има дополнителни информации за некои права.

Легенда:

 • Доделено право
 • Одземено право
Корисничка групаКориснички права
(сите)
(*)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Преглед на дневникот на злоупотреби (abusefilter-log)
 • Преглед на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) (viewmyprivateinfo)
 • Преглед на филтрите за злоупотреба (abusefilter-view)
 • Создавање на кратки URL-а (urlshortener-create-url)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
 • Создавање на разговорни страници (createtalk)
 • Создавање на страници (кои не се разговорни страници) (createpage)
 • Спојување на сметката (centralauth-merge)
 • Употреба на го посредникот Special:VipsTest за испробување на менување големина со VIPS (vipsscaler-test)
 • Уредување на вашите нагодувања (editmyoptions)
 • Уредување на сопствените лични податоци (на пр. е-пошта, вистинско име и презиме) и барање за промена на лозинка по е-пошта (editmyprivateinfo)
 • Уредување на страници (edit)
 • Читање на страници (read)
Создавачи на сметки
(accountcreator)
(список на членови)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
Автопотврдени корисници
(autoconfirmed)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Зачувување на книги како корисничка страница (collectionsaveasuserpage)
 • Зачувување на книги како страница на заедницата (collectionsaveascommunitypage)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Поништување неуспешни или прекодирани видеа, па затоа повторно се ставени во редицата на задачи (transcode-reset)
 • Преглед на информации за тековните активности во прекодирањето (transcode-status)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Преместување на страници (move)
 • Пристап до основен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-basic)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
Автопатролери
(autopatrolled)
(список на членови)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
Автопрегледувачи
(autoreview)
(список на членови)
 • Автоматско означување на сопствените преработки како проверени (autoreview)
Автооценувачи
(autoreviewed)
(список на членови)
 • Автоматско означување на сопствените преработки како проверени (autoreview)
Ботови
(bot)
(список на членови)
 • Автоматско означување на сопствените преработки како проверени (autoreview)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Заобиколување на блокирани надворешни домени (abusefilter-bypass-blocked-external-domains)
 • Заобиколување на списокот на блокиран спам (sboverride)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Испраќање на известувања до други (echo-create)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Ситните уредувања на разговорни страници да не поттикнуваат потсетник за нова порака (nominornewtalk)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Третиран како автоматски процес (bot)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
Бирократи
(bureaucrat)
(список на членови)
Проверувачи
(checkuser)
(список на членови)
 • Гледање дневник на проверување на корисник (checkuser-log)
 • Гледање на IP-адреси користени од привремени сметки без потреба да се штиклира поставка (checkuser-temporary-account-no-preference)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Преглед на дневникот на пристапи на IP-адреси на привремени сметки (checkuser-temporary-account-log)
 • Преглед на записник на сите кои погледале информации за IP (ipinfo-view-log)
 • Преглед на пристап до лични дневнички податоци од Филтерот за злоупотреби (abusefilter-privatedetails-log)
 • Прегледување на лични податоци во дневникот на злоупотреби (abusefilter-privatedetails)
 • Пристап до целосен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-full)
 • Проверување на корисничка IP-адреса и други информации (checkuser)
Потврдени корисници
(confirmed)
(список на членови)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Зачувување на книги како корисничка страница (collectionsaveasuserpage)
 • Зачувување на книги како страница на заедницата (collectionsaveascommunitypage)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Поништување неуспешни или прекодирани видеа, па затоа повторно се ставени во редицата на задачи (transcode-reset)
 • Преглед на информации за тековните активности во прекодирањето (transcode-status)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Преместување на страници (move)
 • Пристап до основен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-basic)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
Уредници
(editor)
(список на членови)
 • Автоматско означување на сопствените преработки како проверени (autoreview)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Означување на преработки како „проверени“ (review)
 • Прегледување на списокот на непроверени статии (unreviewedpages)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
Увoзници
(import)
(список на членови)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Увезување страници од подигната податотека (importupload)
Администратори на посредникот
(interface-admin)
(список на членови)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Уредување на CSS за цело вики (editsitecss)
 • Уредување на CSS-податотеки на други корисници (editusercss)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на JavaScript за цело вики (editsitejs)
 • Уредување на JavaScript-податотеки на други корисници (edituserjs)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
Исклучоци од IP-блокирање
(ipblock-exempt)
(список на членови)
 • Заобиколи ограничувања на IP-адреси на списокот на отфрлени дадени од додатокот StopForumSpam (sfsblock-bypass)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Заобиколување на автоматски блокови на излезни Tor јазли (torunblocked)
Корисници блокирани од Информациите за IP
(no-ipinfo)
(список на членови)
 • Добивање на информации за IP-адреси од преработки или дневнички ставки (ipinfo)
 • Преглед на записник на сите кои погледале информации за IP (ipinfo-view-log)
 • Пристап до основен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-basic)
 • Пристап до целосен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-full)
Патролери
(patroller)
(список на членови)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
Оценувачи
(reviewer)
(список на членови)
 • Автоматско означување на сопствените преработки како проверени (autoreview)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Означување на преработки како „квалитетни“ (validate)
 • Означување на преработки како „проверени“ (review)
 • Прегледување на списокот на непроверени статии (unreviewedpages)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
Надзорници
(steward)
(список на членови)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Бришење на страници со долга историја (bigdelete)
 • Принудно создавање на месна сметка за глобална сметка (centralauth-createlocal)
 • Уредување на сите кориснички права (userrights)
Притајувачи
(suppress)
(список на членови)
 • Блокирање или одблокирање на корисничко име, скривање и откривање за јавноста (hideuser)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Гледање на лични дневници (suppressionlog)
 • Криење записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hide-log)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Преглед на преработки скриени од било кој корисник (viewsuppressed)
 • Прегледување на скриени записи во дневникот на злоупотреби (abusefilter-hidden-log)
 • Прегледување, скривање и откривање на поединечни преработки на страници од било кој корисник (suppressrevision)
Администратори
(sysop)
(список на членови)
 • Manage the list of mentors (managementors)
 • Set user's mentor (setmentor)
 • Автоматско означување на сопствените преработки како проверени (autoreview)
 • Без временски ограничувања на уредување (noratelimit)
 • Без ограничувања на стапки за IP-адреса (autoconfirmed)
 • Брзо отповикување на уредувањата на последниот корисник што уредувал одредена страница (rollback)
 • Бришење ознаки од базата (deletechangetags)
 • Бришење и враќање на одредени преработки на страниците (deleterevision)
 • Бришење и враќање на одредени ставки во дневник (deletelogentry)
 • Бришење на страници (delete)
 • Групно бришење на страници (nuke)
 • Заменување на постоечки податотеки (reupload)
 • Занемарување на недозволени наслови или кориснички имиња (tboverride)
 • Заобиколување на IP-блокови, автоблокови и опсежни блокови (ipblock-exempt)
 • Изземеност од CAPTCHA за дејности кои инаку ја бараат (skipcaptcha)
 • Испраќање на порака на повеќе корисници наеднаш. (massmessage)
 • Користење на помалку ограничени барања од извршникот (apihighlimits)
 • Менување на поставките за заштита и уредување на каскадно заштитени страници (protect)
 • Менување на филтри за злоупотреби со ограничени можности за дејствување (abusefilter-modify-restricted)
 • Месно оневозможување на глобални блокови (globalblock-whitelist)
 • Не прави пренасочување од старото име при преместување на страница (suppressredirect)
 • Обновување избришана страница (undelete)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Означување на вратени уредувања како ботовски уредувања (markbotedits)
 • Означување на преработки како „проверени“ (review)
 • Означување на уредувањата на другите како испатролирани (patrol)
 • Оневозможување и овозможување на корисник да праќа е-пошта (blockemail)
 • Оневозможување или овозможување на други корисници да уредуваат (block)
 • Подигни податотеки (upload)
 • Поништување неуспешни или прекодирани видеа, па затоа повторно се ставени во редицата на задачи (transcode-reset)
 • Поставање и менување на блокираните надворешни домени (abusefilter-modify-blocked-external-domains)
 • Пребарување на избришани страници (browsearchive)
 • Преглед на информации за тековните активности во прекодирањето (transcode-status)
 • Преглед на дневникот на недозволени наслови (titleblacklistlog)
 • Преглед на дневнички записи за филтри на злоупотреба означени како лични (abusefilter-log-private)
 • Прегледување на списокот на непроверени статии (unreviewedpages)
 • Прегледување на избришан текст и промени помеѓу избришани преработки (deletedtext)
 • Прегледување на избришани записи во историја, без придружниот текст (deletedhistory)
 • Прегледување на подробности во записите од дневникот на злоупотреби (abusefilter-log-detail)
 • Прегледување на список на ненабљудувани страници (unwatchedpages)
 • Прегледување на филтри за злоупотреби означени како лични (abusefilter-view-private)
 • Презапис на едни податотеки врз други на заедничкото мултимедијално складиште месно (reupload-shared)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на објавени страници (movestable)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Преместување на податотеки (movefile)
 • Преместување на страници (move)
 • Преместување на страници со нивните потстраници (move-subpages)
 • Прескокнување на проверките за меѓусебно слични имиња (override-antispoof)
 • Принудно создавање на месна сметка за глобална сметка (centralauth-createlocal)
 • Пристап до целосен преглед на IP-информации приложени кон преработки или дневнички ставки (ipinfo-view-full)
 • Создавање и (де)активирање на ознаки (managechangetags)
 • Создавање или менување на филтри за злоупотреба (abusefilter-modify)
 • Создавање на кратки URL-а (urlshortener-create-url)
 • Создавање на нови кориснички сметки (createaccount)
 • Сопствените уредувања автоматски да се обележуваат како испатролирани (autopatrol)
 • Спојување на историите на страниците (mergehistory)
 • Увезување страници од други викија (import)
 • Уредување на JSON за цело вики (editsitejson)
 • Уредување на JSON-податотеките на други корисници (edituserjson)
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)
 • Уредување на содржинскиот модел на страница (editcontentmodel)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само автопотврдени корисници“ (editsemiprotected)
 • Уредување на страници заштитени како „Допуштај само администратори“ (editprotected)
 • Додавање на групите: Исклучоци од IP-блокирање, Уредници и Автопрегледувачи
 • Отстранување од групите: Исклучоци од IP-блокирање, Уредници и Автопрегледувачи
Прекувики-увoзници
(transwiki)
(список на членови)
 • Овозможување на двочинителска заверка (oathauth-enable)
 • Увезување страници од други викија (import)
Корисници
(user)
(список на членови)
 • Додавање и отстранување на произволни ознаки во поединечни преработки и дневнички записи (changetags)
 • Задавање на ознаки заедно со направените измени (applychangetags)
 • Испраќање на е-пошта до други корисници (sendemail)
 • Можност за запишување во извршникот (writeapi)
 • Означување на уредувањата како ситни (minoredit)
 • Преглед на вашиот список на набљудувања (viewmywatchlist)
 • Преглед на дневникот на списокот на блокиран спам (spamblacklistlog)
 • Презапишување врз постоечка податотека подигната од вас (reupload-own)
 • Преместување на категориски страници (move-categorypages)
 • Преместување на основни кориснички страници (move-rootuserpages)
 • Раководење со доделувања за OAuth (mwoauthmanagemygrants)
 • Создавање на разговорни страници (createtalk)
 • Создавање на страници (кои не се разговорни страници) (createpage)
 • Уредување на вашите набљудувани (имајте предвид дека извесни дејства сепак ќе ставаат страници во нив и без да го имате ова право) (editmywatchlist)
 • Уредување на сопствените кориснички JSON-податотеки (editmyuserjson)
 • Уредување на сопствените кориснички каскадни стилски податотеки (CSS) (editmyusercss)
 • Уредување на сопствените кориснички податотеки со JavaScript (editmyuserjs)
 • Уредување на страници (edit)
 • Читање на страници (read)

Ограничувања за именски простори

Именски просторПрава што им овозможуваат на корисниците да уредуваат
МедијаВики
 • Уредување на корисничкиот посредник (editinterface)