Балканска револуционерна социјалдемократска федерација — Други јазици