Сенечко Езеро

повремено природно ледничко езеро на планината Бистра

Сенечко Езеро — повремено природно постглацијално ледничко езеро кое се наоѓа на планината Бистра. Сместено е во вдлабнатина - цирк, на надморска висина од 1.870  м. во северозападниот дел на планината Бистра на огранката наречена Чаушица под врвот Голем (или Езерски) Рид (2015 м.н.в.) близу до заезерната мочурлива висорамнина Езериште, во околината на селото Сенце поради што е и наречено Сенечко Езеро, при што припаѓа во рамките на Националниот парк Маврово.

Сенечко Езеро
Сенечко Езеро 01.jpg
Координати:
Површина: м2
Должина: м
Ширина: м

Обем:

м
Длабочина: м
Надморска висина: 1.870 м
Планина: Бистра

За ова периодично езеро, во своите истражувања на сливот на Радика, македонскиот географ Драган Василески, запишал дека тоа се наоѓа во месноста Езериште во изворишниот дел на притоката на реката Беличица под врвот Голем Рид на Бистра, на дното на циркот на височина од 1762 метри[1]. Според потеклото и настанокот ова езеро е глацио-карстно, бидејќи езерскиот басен се наоѓа на дното од некогашниот цирк кој е изграден во варовнички моренски седименти и варовнички карпи[1]. Во пост-глацијалната фаза започнала да делува карстната ерозија која значително го снижила дното на езерото[1]. Најголем водостој езерото има во текот на месеците мај и јуни, во периодот на топењето на снегот и пролетните врнежи, при што достигнува длабочина и над 1 метар, а во текот на летото пресушува и се претвора во кал. Сенечкото Езеро се храни со вода од врнежите и водата што се добива со топење на снежната маса, а во основа водата ја губи со испарување (евапоризација) или пак неа ја пие стоката[1], од многуте бачила со многубројни стада разновиден добиток во непосредната околина. Дел од водата се губи и подземно низ пукнатините и моренските наслаги[1], поради водопропустливоста и мекоста на варовничките карпи во почвата. Освен малкуте податоци за настанокот, потеклото и местоположбата, езерото досега не е подробно и подетално истражувано во однос на бреговата должина, обемот, длабочината и другите хидрографски одлики, но според одликите на околината кои покажуваат глацијација и леднички релјеф како цирк, моренски бедем, валови со камењари (сипари) укажуваат дека е можно тоа да има ледничко (глацијално) потекло.

ГалеријаУреди

НаводиУреди

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Василески, Драган (1997). Радика. Тетово: Напредок. стр. 153. ISBN 9989-730-06-7. 

ПоврзаноУреди