Рецептор или сетилна ќелија е делот од невронот кој прв стапува во контакт со нервниот стимул. Рецепторите можат да бидат слободни нервни завршетоци, специјализирани нервни клетки за прием на точно определени дразби (краусеови телца, пачиниеви телца итн.) или групирани со други ткива, формирајќи притоа сетилни органи (уво, око итн.). Во зависност од видот на стимулацијата, рецепторите може да бидат хеморецептори, механорецептори, терморецептори, фоторецептори и електрорецептори.механорецептоатите и фоторецоаптоарите се групирани во групи на клетки (група на ткива и органи) каде што сетилните влакна се групираат нерв (група на нервни влакна)кои ги пренесуваат дразбите до мозокот.

Четири типа на сетилни неврони.