Фоторецептор

Фоторецепторот е вид на невроцит кој е способен светлинската дразба да ја претвори во акциски потенцијал. Поконкретно, фоторецепторот апсорбира фотони кои предизвикуваат промена во мембранскиот потенцијал во акциски кај невронот. Оваа нервна информација евентуално ќе биде искористена од визуелниот систем во черепниот мозок за да формира слика на визуелниот свет.

Неврон: „Фоторецептор“
NeuroLexsao1233810115

ПоврзаноУреди

  • Стапче - вид светлоосетлива клетка во окото
  • Чунче - вид светлоосетлива клетка во окото