Електрорецептор

Електрорецептор е рецептор кој е дел од нервниот систем и ги прима сите дразби кои доаѓаат во форма на електрични импулси.