Пристапување на Црна Гора кон Европската Унија

Пристапувањето на Црна Гора кон Европската Унија во овој момент е на агендата за идно проширување на Европската Унија.

Во ноември 2005 год. Државната заедница на Србија и Црна Гора, во периодот кога започнаа преговорите околу Договорот за стабилизација и асоцијација (ДСА), го започна процесот на пристапување кон Европската Унија. Во мај 2006 год. Црна Гора изгласа независност на референдум и државната заедница на Србија и Црна Гора се распадна. Србија продолжи со постоечките преговори, а во септември 2008 год. започнаа одделни преговори со Црна Гора. На 15 март 2007 год. Договорот беше одобрен, а на 15 октомври 2007 год. беше официјално потпишан.

На 15 декември 2008 год. Црна Гора официјално поднесе барање за членство во ЕУ. На 23 април 2009 год. Советот ја покани Европската комисија да го подржи мислењето во врска со поднесеното барање. На 22 јули 2009 год. Европската комисија ѝ предаде прашалник на Црна Гора за да го оцени нејзиното поднесено барање. На 9 декември 2009 год. Црна Гора ги изнесе нејзините одговори на прашалникот од Европската Комисија. Откако сите 27 земји-членки на ЕУ го ратификуваа ДСА, на 1 мај 2010 год. стапи на сила Договорот за стабилизација и асоцијација помеѓу Црна Гора и ЕУ. На 9 ноември 2010 год. Европската комисија ја предложи Црна Гора како земја-кандидат. На 17 декември 2010 год. официјално ѝ беше доделен кандидатскиот статус.

Црна Гора се соочува со еколошки, правни и проблеми поврзани со криминалот кои што можат да го попречат нејзиниот обид за влез. Во декември 2007 год. Црна Гора потпиша Договор со бугарската влада со кој што Бугарија ќе ѝ помага на Црна Гора во врска со евроатланската и интеграцијата во ЕУ наредните три години.

На 27 јули 2010 год. Парламентот на Црна Гора усвои закон против дискриминација кој што вклучува сексуална ориентација и родова еднаквост како забранети теми за дискриминација. Ова беше едно од барањата кои што земјата треба да ги исполни за членство во ЕУ.

Во ноември 1999 год. Црна Гора еднострано ја усвои германската марка како државна валута и еднострано ја замени за еврото, кога беше промовирано во 2002 год.

Големо мнозинство од населението на Црна Гора е за влез во ЕУ. Според анкетите 76,2% се за влез во Европската Унија, а само 9,8% се против.

Хронолошки ред на настанитеУреди


Дата Настан
15 октомври 2007 год. Црна Гора го потпишува Договорот за стабилизација и асоцијација
15 декември 2008 год. Формално е потврдено поднесеното барање за членство
12 април 2010 год. Црна Гора изнесува одговори на прашалникот на Европската комисија
9 ноември 2010 год. Европската комисија дава позитивно мислење за одговорите на прашањата од прашалникот на Европската комисија
17 декември 2010 год. Црна Гора добива официјален кандидатски статус.

Процес на преговориУреди


Поглавје на законодавството на ЕУ Оценка на ЕК на почетокот Почеток на процесот на набљудување Завршување на процесот на набљудување Отворено поглавје Затворено поглавје
1. Слободно движење на добра Потребни се значителни напори - - - -
2. Слобода на движење на работниците Потребни се повеќе напори - - - -
3. Право на работа и давање на услуги Потребни се повеќе напори - - - -
4. Слободно движење на капиталот Потребни се повеќе напори - - - -
5. Јавни набавки Потребни се повеќе напори - - - -
6. Закон за трговски друштва Потребни се повеќе напори - - - -
7. Право на интелектуална сопственост Потребни се значителни напори 11-10-2012 - - -
8.Политика на конкурентност Потребни се повеќе напори - - - -
9. Финансиски услуги Потребни се повеќе напори - - - -
10. Информатичко друштво и меиуми Потребни се повеќе напори - - - -
11.Земјоделство и рурален развој Потребни се значителни напори - - - -
12. Безбедност на храна,ветеринарна и фикосанитарна контрола Потребни се значителни напори - - - -
13. Рибарство Потребни се значителни напори - - - -
14. Транспортна политика Потребни се повеќе напори - - - -
15. Енергетика Потребни се повеќе напори - - - -
16.Оданочување Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
17. Економска и монетарна политика Потребни се повеќе напори - - - -
18. Статистика Потребни се значителни напори - - - -
19. Социјална политика и вработување Потребни се значителни напори - - - -
20. Претпријатија и индустриска политика Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
21. Транс-европска мрежа Потребни се повеќе напори - - - -
22. Регионална политика и координација на структурни инструменти Потребни се значителни напори - - - -
23. Правосудство и основни човекови права Потребни се значителни напори - - - -
24. Правда,слобода и безбедност Потребни се значителни напори - - - -
25. Наука и истражување Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
26.Култура и образование Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
27. Животна средина Целосно неусогласување со законодавството на ЕУ - - - -
28. Здравје и заштита на потрошувачите Потребни се повеќе напори - - - -
29. Царинска Унија Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
30. Надворешни односи Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
31. Надворешна,безбедносна и одбрамбена политика Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
32. Финансиска контрола Потребни се значителни напори - - - -
33. Финансиски и буџетски одредби Не се очекуваат поголеми тешкотии - - - -
34. Институции Нема што да се усвои - - - -
35. Останати прашања Нема што да се усвои - - - -
Напредок 29 од 33 3 од 33