Епидемија е необично често појавување на некоја болест во една популација. Епидемични болести се меѓу другите колера, грип, тифус и чума. По правило секогаш се работи за заразни болести.

Ендемија, за разлика од епидемијата, претставува нормално и вообичаено појавување (ширење) на некои болести во една популација.