Азотна база Рибонуклеозид Деоксирибонуклеозид
Хемиска структура на аденин
Аденин
Хемиска структура на аденозин
Аденозин
A
Хемиска структура на деоксиаденозин
Деоксиаденозин
dA
Хемиска структура на гванин
Гванин
Хемиска структура на гванозин
Гванозин
G
Хемиска структура на деоксигванозин
Деоксигванозин
dG
Хемиска структура на тимин
Тимин
Хемиска структура на 5-метилуридин
5-метилуридин
m5U
Хемиска структура на тимидин
Тимидин
dT
Хемиска структура на урацил
Урацил
Хемиска структура на уридин
Уридин
U
Хемиска структура на деоксиуридин
Деоксиуридин
dU
Хемиска структура на цитозин
Цитозин
Хемиска структура на цитидин
Цитидин
C
Хемиска структура на деоксицитидин
Деоксицитидин
dC

Нуклеозидите се гликозиламини, кои може да се сметаат за нуклеотиди без фосфатна група. Нуклеозидите се составени од азотна база и пентоза (рибоза или деоксирибоза). Тие се поврзани со бета-гликозидна врска.