Мешан јазик или измешан јазик е јазик кој настанал преку мешање на два изворни јазика, најчесто преку двојазичноста, па како резултат на тоа не постои можност новата јазична форма да се класифицира како дел од едниот или другиот јазик или јазични семејства. Иако овој често се земал предвид во историската лингвистика уште од 20 век, чисти случаеви на јазична мешавина, која не е исто со јазична замена или јазично позајмување, се многу ретки. Мешањето на јазиците најчесто се сретнува во средини или случаеви со мешани етнички групи. Јазично мешање на повеќе од два јазика не е забележано.

ДефиницијаУреди

Според јазичарот Гилад Цукерман, „секој јазик е измешан до одреден степен“[1] но само неколку јазици се мешано во вистинската смисла на зборот.

Мешан јазик се разликува од пиџин по тоа што во случаеви каде има јазично мешање говорниците кои го создаваат јазикот ги зборуваат изворните јазици скоро како мајчини. Од другата страна пак, кога се создава пиџин, говорниците имаат слабо познавање на јазиците кои дошле во контакт. Пиџинот се создава поради потреба за комуникација и луѓето ги комбинираат елементите од двата изворни јазика само за да се разберат во одредени случаи, но не и да ги научат соодветно.

Кај мешаните јазици не е лесно да се одделат изворните јазици. Мешаните јазици се разликуваат од креолските јазици во тоа што не можат да се разграничат јазиците и немаат еден „јазичен родител“. Креолските јазици тежнеат да создадат попроста граматика базирана на изворниот јазик, но мешаните јазици ги зачувуваат граматичките елементи од изворните јазици.

ПримериУреди

Како мешани јазици се сметаат:

ПоврзаноУреди

НаводиУреди

  1. Zuckermann (2009) p. 48, where he also cites Hjelmslev (1938) and Schuchardt (1884).
  2. Long, Daniel and Hashimoto, Naoyuki. Talking Dictionary of the Bonin Islands Language

Користена литератураУреди