Голема повелба

повелба за правата потпишана со договор на англискиот крал Јован и благородниците во 1215 г.
(Пренасочено од Магна карта)

Голема повелба за слободите (или правата) (латински: Magna Carta Libertatum или само Magna Carta) — повелба на англискиот крал Јован потпишана во јуни 1215 г. под притисок на бунтовничките велможи. Со неа се ограничила моќта на монархот, а обичните луѓе се стекнале со права, со што започнале да се развиваат идеите за слобода и демократија. Magna Carta во буквален превод значи „Голема карта“. Оваа карта била пример за создавање на други подобри декларации. Оваа декларација е основа за Универзалната декларација за човековите права.

Голематаа повелба