Квадратен метар

единица за површина

Квадратен метар (симбол: м2 или ) е основна SI единица мерка за плоштина (површина). Тој е дефиниран како површина што ја опфаќа квадрат чија должина на страната изнесува еден метар. Оваа единица мерка е изведена од основната мерка за должина - метар, која пак е дефинирана како должина на патеката што светлината ја изминува во апсолутен вакуум за време од 1/299.792.458 секунди.

Квадратен метар од пластични цевки

Еден метар квадратен е еднаков на:

НаводиУреди