Е-Пошта или електронско сандаче денес е многу користен од страна на пошироката маса на луѓе, кои користат интернет. Од ден на ден се повеќе луѓе одлучуваат да својата статчна пошта т.е статично поштенско сандаче го заменат со е-пошта.