Е-Пошта или електронско сандаче денес е многу користен од страна на пошироката маса на луге, кои користат интернет. Од ден на ден се повеќе луѓе одлучуваат да својата статчна пошта т.е статично поштенско сандаче го заменат со е-пошта.