Дендропарк (Трубарево)

споменик на природата кај с. Трубарево, Скопско

Дендропарк „Трубарево“арборетум во скопското село Трубарево.[1]

Арборетумот е оформен во 1953 година од страна на Земјоделско-шумарскиот факултет во Скопје. Сместен е во алувијалната рамнина на Скопската Котлина, во атарот на село Трубарево и зафаќа површина 3 хектари. Всушност арборетумот претставува продолжение на вегетацискиот појас што го образуваат месностите Острово од источна страна и Езерце од западна страна. Во арборетумот се засадени дрвенести и грмушести видови од нашата автохтона дендрофлора и видови од сите континенти, посебно од Европа, Азија и Северна Америка. Вкупниот број на дрвенестите и грмушестите видови во Арборетумот е околу 600 вида. Дендро-паркот служи за еколошки набљудувања, научни истражувања на Шумско опитната станица Трубарево и настава за студентите при Шумарски факултет- Скопје.[2][3]

Поврзано

уреди
  • Езерце — месност заштитена како споменик на природата
  • Острово — остаток од поранешниот остров на Вардар кое во 1976 г. било прогласено како заштитено подрачје во категоријата споменик на природата

Наводи

уреди
  1. ИЗВЕШТАЈ ЗА САМОЕВАЛУАЦИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТОТ СВ. „КИРИЛ И МЕТОДИЈ’’ ВО СКОПЈЕ ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ 2013
  2. Острово, Езерце и Арборетум-споменици на природата[мртва врска]
  3. МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ УПРАВА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА; НАЦИОНАЛЕН СИСТЕМ НА ЗАШТИТЕНИ ПОДРАЧЈА. м-р Сашко Јорданов; 23-24.04.2009, Дојран