Градоначалник на Град Скопје

Градоначалникот на Град Скопје го претставува и застапува Градот Скопје. За својата работа градоначалникот одговара пред граѓаните на град Скопје. Моментален градоначалник на Град Скопје е Данела Арсовска.

Градоначалник на Скопје
Функционер
Данела Арсовска

од 2021 г.
Мандат4 години
Прв функционерМилан Талевски
Создадена1991 (Република Македонија)
1941 (СР Македонија)
1918 (Вардарска бановина)
Мреж. местоофицијален портал

Надлежностите на градоначалникот се следниве:

 • ги прогласува актите на Советот и ги објавува во „Службен весник на Град Скопје“;
 • се грижи и го обезбедува извршувањето на актите на Советот;
 • се грижи за извршување на работите што со закон му се доверени на Градот Скопје;
 • му предлага на Советот донесување на одлуки и други општи акти од негова надлежност;
 • раководи со управните и административните органи и служби на Градот;
 • управува со имотот на Градот во согласност со статутот;
 • именува и разрешува главен архитект;
 • му предлага на Советот именување и разрешување на раководни органи на јавните служби, установи и претпријатија основани од Градот;
 • именува и разрешува раководни лица на административните, односно управните органи на Градот Скопје;
 • донесува акти за кои е овластен со закон, статутот на Градот или акт на Советот;

врши и други работи утврдени со закон и со Статутот на град Скопје.

 • Градоначалникот соработува со градоначалниците на општините од подрачјето на Градот Скопје, заради изградување на заеднички ставови, определување заеднички приоритети и преземање заеднички акции по определени прашања и проблеми од интерес за Градот како целина.

Извори и надворешни врски

уреди