Литосфера — горната тврда карпеста обвивка на Земјата на длабочина од 10 метри до 120 километри. Наука за литосферата е литологија - наука за карпите и камењата.

Литосферата во приказ на субдукцијата.