Библиски арамејски јазик


Библискиот арамејски јазикјазик кој спаѓа во групата на семитски јазици и во подгрупата на арамејски јазици. На овој јазик била пишувана книгата на Даниел и Езра како и делови од Евреиската Библија. Се претпоставува дека на овој јазик зборувал Исус Христос. Хебрејскиот јазик претставува еден вид основен јазик на евреите во Библијата. Со библискиот арамејски јазик биле објаснети блиску десет глави од истата. Овој јазик најчесто се сврзува со хебрејскиот јазик, кои два јазици се напиишени со иста азбука.

Библиски арамејски јазик
Зборуван во: Израел, Палестина 
Регион: Близок Исток
Вкупно говорници:
Јазично семејство: Семитски јазици
 Северозападни семитски јазици
  Библиски арамејски јазик 
Писмо: Библискa арамејскa азбука
Јазични кодови
ISO 639-1: нема
ISO 639-2:
ISO 639-3: