Банката на Латвија (латвиски: Latvijas Banka) е централна банка на Латвија (Летонија). Таа е членка на Европскиот систем на централни банки, надлежна за монетарната политика и банкарскиот систем на Летонија (Латвија).

Лого на Банката на Латвија

Монетарна политика Уреди

Во периодот кога Банката на Латвија самостојно ја водела монетарната политика (до влезот во евро-зоната), доминантен монетарен инструмент бил расположливиот депозит со рок на достасување од 7 дена. Овој инструмент бил воведен во март 2010 година, како одговор на потребите на банките, кои биле особено претпазливи при кредитирањето на приватниот сектор и имале преференции за пласирање на вишокот средства кај централната банка. Ваквото однесување на банките следувало по кредитниот бум во периодот 2001-2007 година, кој доведол до прегревање на економијата и надворешна нерамнотежа. На банките им стоел на располагање и стандардниот расположлив депозит преку ноќ, а каматните стапки биле утврдени на ниво од 0,05% и 0,075%, за депозитот преку ноќ и за депозитот на 7 дена.[1]

Расположливиот кредит се одобрувал преку ноќ, а каматната стапка варирала во зависност од тоа колку пати банката ја користела оваа можност во текот на последните 30 дена, и тоа: 7,5% доколку банката го користела овој инструмент до 5 работни дена, 15% за користење од 6 до 10 работни дена, и 30% во случај кога банката го има користено инструментот повеќе од 10 работни дена.[2] Стапката на задолжителната резерва била утврдена на ниво од 5%, со исклучок на примената на 0% за репо-трансакции и 3% за обврски со рок од над 2 години, за обврски кои може да бидат исплатени предвреме со отказен рок од две години и за неотповикливи должнички хартии од вредност. Периодот на исполнување бил од 24-ти во месецот до 23-ти наредниот месец, при што задолжителната резерва се исполнувала на просечна основа. Надоместот на задолжителната резерва бил утврден во висина на каматната стапка на расположливиот депозит преку ноќ.

Официјално мрежно место Уреди

Наводи Уреди

  1. НБРМ, „Споредбена анализа и предлози за промена кај монетарните инструменти на НБРМ“, Скопје, декември, 2011.
  2. НБРМ, „Споредбена анализа и предлози за промена кај монетарните инструменти на НБРМ“, Скопје, декември, 2011.