А-мол

тоналитет

А-молмолска скала што започнува од тонот A, со нотите А, Б, Ц, Д, Е, Ф и Г. Нејзиниот клучен предзнак нема снижувалки и повишувалки. Нејзината релативна дурска скала е це-дур, а паралелна скала е а-дур. Секоја молска скала има релативна дурска скала и се добива, кога се движиме три тона нагоре (интервал мала терца) од зададената скала.

а-мол
Релативна скалаце-дур
Паралелна скалаа-дур
Доминантна скалае-мол
Субдоминантаде-мол
Составни тонови
A, B, C, D, E, F, G, A

Природната молска сакала на A е: A,B,C,D,E,F,G,A.

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
  \clef treble \key a \minor \time 7/4
  a4^\markup "Природна молска скала на А" b c d e f g a g f e d c b a2
} }

Хармонски вид на а-мол скала се добива кога ќе го повишиме тонот на 7-мо стапало. Во случајов тој тон е сол или g, кој станува gis (G#), кога му се става повишувалка или диез. Тоновите на скалата се: A,B,C,D,E,F,G#,A.


Мелодиски вид на а-мол скала се добива кога ќе го повишиме тоновите на 6-то и на 7-мо стапало. Во случајов тие тонови се: фа или f и сол или g,кој стануваат fis и gis (F#,G#) кога им се става повишувалка или диез. Тоновите на скалата се: A,B,C,D,E,F#,G#,A. Единствена напомена кај овој вид на скала е,кога се движиме надолу скалата се изведува во природен вид.

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
  \clef treble \key a \minor \time 7/4
  a4^\markup "Хармониска молска скала на А" b c d e f gis a gis f e d c b a2
} }
 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' {
  \clef treble \key a \minor \time 7/4
  a4^\markup "Мелодиска молска скала на А (нагоре и надолу)" b c d e fis gis a g! f! e d c b a2
} }

Позначајни дела во а-молУреди

НаводиУреди

Надворешни врскиУреди