Во статистиката, хистограм е низа од правоаголници поставени еден до друг во правоаголен координатен систем. Едната страна лежи на x-оската и истата се совпаѓа со интервалот во кој се наоѓаат дел од вредностите на нумеричките податоци, а другата страна е со должина еднаква на фреквенцијата на нумеричките податоци што соодветствува на тој интервал.

ПримерУреди

Ако се изврши статистичка анализа на група од 66 луѓе со различни височини, податоците можат да бидат впишени во следнава табела:

Класа
(метри)
Бројот на луѓе
чија височина совпаѓа
во наредните класи
1,60 - 1,70 16
1,70 - 1,75 15
1,75 - 1,80 18
1,80 - 1,85 7
1,85 - 1,95 8
1,95 - 2,05 2
Од табелата потекнува следниов хистограм: