Хемосинтеза е автотрофен начин на исхрана со кој се исхрануваат хемосинтетските бактерии. Во него се користи хемиската енергија за синтеза на нивната храна.

Venenivibrio stagnispumantis добива енергија од оксидиран хидроген гас.